ROIKKA & RIUTTA – Nicolas Cheng, Katharina Dettar ja Janna Syvänoja — Human-Nature 9.2.–4.3.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Nicolas Chengin, Katharina Dettarin ja Janna Syvänojan yhteisnäyttelyssä ihminen on osa muuta luontoa. Näyttely kiinnittää huomion ihmisen ja luonnon suhteeseen sekä siihen liittyviin ongelmiin ennen kaikkea materiaalien kautta. Näyttely herättää kysymyksiä ihmisen toiminnasta ja materiaaleista. Mikä on korujen alkuperä ja kuinka paljon kiveä pitää louhia yhtä esinettä varten? Mistä käyttämämme metallit tulevat ja mitä ympäristöllisiä sekä sosiaalisia seurauksia maahan kaivetuilla kaapeleilla voi olla? Miten löytää tasapaino ihmisen ja muun luonnon välille? Esineet ja siten lukuisat erilaiset materiaalit ympäröivät meitä jatkuvasti. Raaka-aineet esineiden takana kuitenkin helposti unohtuvat. Näyttely tarjoaa mahdollisuuden luoda uudelleen yhteyden materiaalien ja niiden lähteiden välille.

Näyttelyn taiteilijat ovat läheisessä vuorovaikutuksessa materiaaliensa kanssa, kuten maasta poimittujen sulkien tai louhitun kiven. Ne ovat teosten fyysisiä rakennusaineita, mutta samalla osa niin lähiympäristöämme ja arkeamme kuin laajoja globaaleja verkostoja sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Taiteilijat:

Nicolas Cheng (SE/HK) käsittelee korun ja käsityön ‘reagointikykyä’ ja sen roolia materiaalisessa maailmassa, jota ihmisen aiheuttamat ilmiöt häiritsevät. Hänen taiteellisessa työskentelyssään yhteenkietoutuvat studiotyöskentely, taiteellinen tutkimus, yhdessä kuratoidut näyttelyprojektit sekä pitkäaikainen taiteellinen yhteistyö Conversation Piece.

Katharina Dettar (DE/UK) tutkii käsityksiä koruista ja esineistä materiaalien kautta. Jätteiden, kestävyyden ja luonnon teemat ovat läsnä hänen työskentelyssään.

Janna Syvänoja (FI) etsii tasapainoa ja vuorovaikutusta ihmisen ja muun luonnon välille. Hänen taiteellisessa työskentelyssään korostuu ihmisen ja luonnon suhde. Hän kokee ihmisluonnossa olevan kyse epätasapainosta: “olla niin paljosta velkaa ja antaa niin vähän takaisin”.

Tuottaja: Korutaideyhdistys ry
Kuratointi: Jussi Järvinen, Eija Mustonen ja Nelli Tanner

EN

Human-Nature Art Centre East 9.2.–4.3.2023

Human-Nature exhibition by Nicolas Cheng, Katharina Dettar, and Janna Syvänoja presents humans as a part of other nature. The exhibition draws attention to the relationship between humans and nature and the problems related to it, primarily through materials.

The exhibition raises questions about human action and materials. What is the origin of jewellery? How much stone must be mined for one object? Where do the metals we use come from? What are the environmental and social consequences of cables buried in the ground? How to find a balance between humans and other nature? Objects, and therefore numerous different materials, constantly surround us. However, the raw materials behind the objects are easily forgotten. This exhibition offers an opportunity to reconnect the materials and their sources.

In the exhibition, the artists have a close interaction with their materials, such as feathers picked up from the ground or quarried stone. The materials are the physical building materials of the artworks. However, at the same time, they are part of our immediate environment and everyday life, as well as extensive global networks, and cultural and social meanings.

Artists:

Nicolas Cheng’s (SE/HK) work takes into consideration the ’response-ability’ of jewellery and craft, and its role in a material world that is disrupted by human-caused phenomena. His artistic practice is interwoven with studio-based work, artistic research, co-curated exhibition projects, and long-term collaboration work – Conversation Piece.

Katharina Dettar (DE/UK) explores the notions of jewellery and object through materials. Having an interest and awareness in the origin of these, part of her work investigates themes such as waste, sustainability, and nature.

Janna Syvänoja (FI) seeks balance and interaction between humans and other nature. Her artistic work highlights the relationship of humans and nature. She experiences the human-nature as inbalanced relationship: “owing so much, giving so little back, that is how I find the human nature”.

Producer: The Finnish Jewellery Art Association
Curators: Jussi Järvinen, Eija Mustonen and Nelli Tanner

Nicolas Cheng - brooch
Katharina Dettar - Corpus (2012). photo:: Manu Ocana
Janna Syvänoja - Saareke